سوالات کارشناسی مهندسی کشاوزی و منابع طبیعی

مجموعه سوالات کارشناس رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور

سوالات کارشناسی مهندسی کشاوزی و منابع طبیعی

سوالات کارشناسی مهندسی کشاوزی و منابع طبیعی

سایت استخدامی فایل ۹۹ بزرگترین مرجع دانلود سوالات استخدامی و تخصصی در کشور میباشد که طی سالیان متوالی با ارائه سوالات استخدامی تخصصی شناخته ترین وب سایت دانلود سوالات استخدامی کشور میباشد

دوره اول و دوم

شامل ۱۵۰۰ پرسش چهار گزینه ای در گرایش های کشاورزی همراه با پاسخنامه

 

سازمان نظام مهندسی  کشاورزی و منابع طبیعی کشور تاکنون انجام ازمون علمی – تخصصی  متقاضیان دریافت کارشناس رسمی ، موضوع اجرای ماده ۳۲ قانون تاسیس و ائین نامه مربوط را برای کارشناسان عضو ،در دو نوبت به مورد اجرا گذاشته است و اکنون در استانه انجام میباشد این منبع مطالعاتی بسیار میتواند مفید واقع شود


خرید و دانلود آنی