سوالات استخدامی دبیر زیست شناسی اموزش و پرورش

سوالات استخدامی دبیر زیست شناسی اموزش و پرورش

 

مواد آزمون عمومی :

۱-فنّاوری اطلاعات (مهارت های هفتگانه ICDL)

۲-ریاضی و آمار مقدماتی

۳-زبان و ادبیات فارسی

۴-معارف اسلامی

۵-زبان انگلیسی عمومی

۶- اطلاعات عمومی،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

۷-هوش و توانمندیهای عمومی

 

 

مواد آزمون تخصصی :

۱-زیست سلولی و مولکولی

۲-بیوشیمی

۳-ژنتیک

۴-فیزیولوژی جانوری و گیاهی

۵-میکروبیولوژی

 

سوالات استخدامی دبیر زیست شناسی اموزش و پرورش

سوالات استخدامی دبیر زیست شناسی اموزش و پرورش

سوالات استخدامی دبیر زیست شناسی اموزش و پرورش

 


سوالات استخدامی دبیری زیست شناسی از آنجاییکه آزمون های استخدامی کشور با استقبال زیاد داوطلبان روبروست و داوطلبان می بایست یک آزمون داغ را تجربه نمایند شرکت کنندگانی که توانسته اند خود را برای آزمون از قبل آماده نمایند می توانند موفق شوند که اینکار با مطالعه یک منبع خوب تحقق می یابد به همین علت وب سایت  فایل نودونه  یک منبع بسیار خوب و راهگشا به نام مجموعه سوالات استخدامی دبیر زیست شناسی آموزش و پرورش را برای داوطلبان آزمون استخدامی تدارک دیده است.

 

داوطلبان آزمون استخدامی آموزش و پرورش با قرار دادن این مجموعه جزو برنامه مطالعاتی خود می توانند مسیر استخدام خود را هموارتر نمایند و با گامی بلندتر از رقبای خود در آزمون شرکت کنند که امیدواریم این مجموعه ارزشمند که در جاهای دیگر کمتر شاهد آن خواهید بود خروجی سعی و تلاش شما داوطلب عزیز را به موفقیت و استخدام این شغل تبدیل کند.

 

سوالات استخدامی دبیر زیست شناسی آموزش و پرورش (مجموعه استثنایی)

سوالات استخدامی دبیر زیست شناسی آموزش و پرورش + پاسخنامه کامل

مواد آزمون استخدامی دبیری زیست شناسی آموزش و پرورش :

مواد تخصصی دبیری زیست شناسی : زیست سلولی و مولکولی ، بیوشیمی ، ژنتیک ، فیزیولوژی جانوری و گیاهی ، میکروبیولوژی
مواد عمومی دبیری زیست شناسی : زبان و ادبیات فارسی ، معارف اسلامی ، زبان انگلیسی عمومی ، فناوری اطلاعات (مهارت های هفت گانه ICDL) ، ریاضی و آمار مقدماتی ، اطلاعات عمومی ، دانش اجتماعی و حقوق اساسی ، هوش و توانمندی های عمومی

 

محتویات کتابچه سوالات استخدامی دبیر زیست شناسی آموزش و پرورش سال ۹۷ شامل

سرفصل کتابچه سوالات استخدامی دبیر زیست شناسی آموزش و پرورش (مجموعه فوق کامل + پاسخنامه)

بسته اول : دفترچه سوالات استخدامی تخصصی دبیر زیست شناسی آموزش و پرورش + پاسخنامه
بسته دوم : سوالات تخصصی استخدامی دبیر زیست شناسی آموزش و پرورش
بسته سوم : نمونه سوالات عمومی استخدامی دبیر زیست شناسی آموزش و پرورش
بسته چهارم : دفترچه سوالات استخدامی آموزش و پرورش سال های گذشته
بسته پنجم:اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی (فراگیر و اموزش و پرورش)
بسته ششم : جزوات آزمون استخدامی دبیر زیست شناسی آموزش و پرورش (ویژه آزمون ۹۷)
بسته هفتم : اصل دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی آموزش و پرورش
بسته هشتم : اصل دفترچه سوالات استخدامی سازمان سنجش کشور
بسته اول : دفترچه سوالات استخدامی تخصصی دبیر زیست شناسی آموزش و پرورش + پاسخنامه

 

 

مجموعه ۱۵۰ سوال اصل دفترچه استخدامی دبیر زیست شناسی + پاسخنامه

زیست سلولی و مولکولی ، بیوشیمی ، ژنتیک ، فیزیولوژی جانوری و گیاهی ، میکروبیولوژی

۲۰ سوال زیست سلولی و مولکولی دبیر زیست شناسی آموزش و پرورش + پاسخنامه

۲۰سوال بیوشیمی دبیر زیست شناسی آموزش و پرورش + پاسخنامه

۲۰ سوال ژنتیک دبیر زیست شناسی آموزش و پرورش + پاسخنامه

۷۰ سوال فیزیولوژی جانوری و گیاهی دبیر زیست شناسی آموزش و پرورش + پاسخنامه

۲۰ سوال میکروبیولوژی دبیر زیست شناسی آموزش و پرورش + پاسخنامه

 

بسته دوم :سوالات تخصصی استخدامی دبیر زیست شناسی آموزش و پرورش

۳۹۹ سوال تخصصی بیوشیمی دبیر زیست شناسی آموزش و پرورش به همراه پاسخ نامه

۳۸۱سوال تخصصی ژنتیک دبیر زیست شناسی آموزش و پرورش به همراه پاسخ نامه

۲۰۰ سوال تخصصی فیزیولوژی دبیر زیست شناسی آموزش و پرورش به همراه پاسخ نامه

۱۹۱ سوال تخصصی میکروبیولوژی دبیر زیست شناسی آموزش و پرورش به همراه پاسخ نامه

فایل نودونه تنها وبسایت ارائه دهنده سوالات نخصصی دبیر زیست شناسی آموزش و پرورش با ضمانت است

آیا مجموعه با این کیفیت برای آزمون استخدامی دبیر زیست شناسی آموزش و پرورش سراغ دارید؟

 

 

بسته سوم : نمونه سوالات عمومی استخدامی دبیر زیست شناسی آموزش و پرورش ( به همراه پاسخ نامه)

۲۷۷ سوال آزمون استخدامی زبان و ادبیات فارسی + پاسخنامه دبیر زیست شناسی آموزش و پرورش

۵۴۳ سوال آزمون استخدامی معارف اسلامی+ پاسخنامه دبیر زیست شناسی آموزش و پرورش

۲۹۹ سوال آزمون استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی + پاسخنامه دبیر زیست شناسی آموزش و پرورش

۳۲۲ سوال آزمون استخدامی زبان انگلیسی عمومی+ پاسخنامه دبیر زیست شناسی آموزش و پرورش

۳۵۰ سوال آزمون استخدامی اطلاعات عمومی ، دانش اجتماعی و حقوق اساسی + پاسخنامه دبیر زیست شناسی آموزش و پرورش

۵۹۴ سوال آزمون استخدامی فناوری اطلاعات ( مهارتهای هفتگانه ICDL ) + پاسخنامه دبیر زیست شناسی آموزش و پرورش

۴۵۰ سوال آزمون استخدامی هوش و توانمندیهای عمومی + پاسخنامه دبیر زیست شناسی آموزش و پرورش

 

 

بسته چهارم : دفترچه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ادوار گذشته ( به همراه پاسخ نامه)

۱۰۰ عدد نمونه سوال عمومی دبیر زیست شناسی آموزش و پرورش مربوط به آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۸۹
۶۰ عدد نمونه سوال عمومی دبیر زیست شناسی آموزش و پرورش مربوط به آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۸۶
۶۰ عدد نمونه سوال عمومی دبیر زیست شناسی آموزش و پرورش مربوط به آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۸۴

 

 

بسته پنجم : اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی (فراگیر و اموزش و پرورش) دبیر زیست شناسی آموزش و پرورش :

اصل دفترچه های آزمونهای برگزار شده توسط سازمان سنجش طی سالهای اخیر

اصل دفترچه سوالات عمومی اولین آزمون فراگیر خرداد ۹۴ به همراه پاسخنامه

اصل دفترچه سوالات عمومی دومین آزمون فراگیر برگزار شده در اسفند ۹۴ به همراه پاسخنامه

اصل دفترچه سوالات عمومی سومین آزمون فراگیر گروه دوم ۲۰۰B برگزار شده در آبان ۹۵ به همراه پاسخنامه

اصل دفترچه سوالات عمومی سومین آزمون فراگیر گروه دوم ۲۰۰D برگزار شده در آبان ۹۵ به همراه پاسخنامه

اصل دفترچه سوالات عمومی سومین ازمون فراگیر اموزش و پرورش گروه چهارم ۶۰۰A برگزار شده در آبان ۹۵ به همراه پاسخنامه

 

 

بسته ششم : جزوات آزمون استخدامی دبیر زیست شناسی اموزش و پرورش (ویژه آزمون ۹۷)

++ جزوه آزمون استخدامی زبان و ادبیات فارسی دبیر زیست شناسی آموزش و پرورش

++ جزوه آزمون استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی دبیر زیست شناسی آموزش و پرورش

++ جزوه آزمون استخدامی فن آوری اطلاعات دبیر زیست شناسی آموزش و پرورش

++ جزوه آزمون استخدامی زبان انگلیسی (عمومی)دبیر زیست شناسی آموزش و پرورش

++ جزوه آزمون استخدامی گرامر زبان انگلیسی دبیر زیست شناسی آموزش و پرورش

++ جزوه آزمون استخدامی لغات زبان انگلیسی دبیر زیست شناسی آموزش و پرورش

++ جزوه آزمون استخدامی سند چشم انداز ۲۰ ساله

 

 

بسته هفتم : اصل دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی آموزش و پرورش (ویژه آزمون ۹۷)

مجموعه ویژه سوالات اصل دفترچه آزمون استخدامی دبیر زیست شناسی آموزش و پرورش ۸۹ و ۹۴ و ۹۵ و ۹۶

این مجموعه شامل اصل سوالات استخدامی ادوار گذشته دبیر زیست شناسی آموزش و پرورش سالهای ۸۹تا۹۶ میباشد و هیچ سوال غیر استانداردی وجود ندارد و شامل دروس زیر میباشد.

اصل سوالات آزمون استخدامی زبان و ادبیات فارسی دبیر زیست شناسی آموزش و پرورش

اصل سوالات آزمون استخدامی معارف اسلامی دبیر زیست شناسی آموزش و پرورش

اصل سوالات آزمون استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی دبیر زیست شناسی آموزش و پرورش

اصل سوالات آزمون استخدامی زبان انگلیسی عمومی دبیر زیست شناسی آموزش و پرورش

اصل سوالات آزمون استخدامی اطلاعات عمومی دبیر زیست شناسی آموزش و پرورش

اصل سوالات آزمون استخدامی دانش اجتماعی و حقوق اساسی دبیر زیست شناسی آموزش و پرورش

اصل سوالات آزمون استخدامی فناوری اطلاعات ( مهارتهای هفتگانه ICDL ) دبیر زیست شناسی آموزش و پرورش

اصل سوالات آزمون استخدامی هوش و توانمندیهای عمومی دبیر زیست شناسی آموزش و پرورش

 

بسته هشتم : اصل دفترچه سوالات استخدامی سازمان سنجش کشور به همراه پاسخ نامه

*** سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

این مجموعه شامل ادوار گذشته سازمانها و ارگانهای زیر میباشد

اموزش و پرورش -آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی – وزارت نیرو-تامین اجتماعی- دستیاران ستادی-دیوان محاسبات و …..
شامل دروس (فناوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL ) ، ریاضی و آمار مقدماتی ، زبان و ادبیات فارسی ، معارف اسلامی ، زبان انگلیسی عمومی ، اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی ، هوش و توانمندیهای عمومی)

 

این مجموعه سوالات عمومی توسط تیم متخصصین فایل نودونه با استفاده از تجربیات داوطلبان آزمون های قبل آموزش و پرورش تهیه شده و پیشنهاد می نماییم این بسته سوالات حتما مورد مطالعه قرار دهید.

نمونه سوالات استخدامی دبیر زیست شناسی آموزش و پرورش که فایل نودونه برای شما داوطلبان این آزمون آماده نموده کامل ترین و مناسب ترین انتخاب از نظر محتوا،تعداد نمونه سوال در بخش های عمومی و تخصصی می باشد. آزمون استخدامی دبیر زیست شناسی آموزش و پرورش داوطلبان خاص خود را دارد با تعداد بالا ، از همین جا به تمام داوطلبانی که قصد پیشروی از رقبا را دارند اعلام می داریم که برای تحقق این هدف یعنی موفقیت در آزمون استخدامی منابعی کامل و خوب را تهیه کنید چون انجام این عمل راه را هموار می کند و تیم فایل نودونه برای تحقق هرچه بیشتر این هدف کامل ترین نمونه سوالات را در اختیار شما قرار می دهد و فرصت دریافت این مجموعه کامل را به هیچ شکلی از دست ندهید.

نمونه سوالات فوق تماما از مهم ترین نمونه سوالات استخدامی تخصصی دبیر زیست شناسی آموزش و پرورش بوده و فایل نودونه دریافت مجموعه فوق را به شما دبیر آینده زیست شناسی کشور پیشنهاد می کند و آرزو می کنیم در آزمون پیش رو با تمام قدرت شرکت نموده و موفق گردید.نکته مهم : این مجموعه که با عنوان سوالات استخدامی دبیر زیست شناسی آموزش و پرورش خدمت شما داوطلبان آزمون استخدامی آموزش و پرورش ارائه می شود شامل تمامی موارد مهم برای آمادگی شما می باشد.

 

فایل نودونه  اعتبار خودش را در کیفیت کار می بیند و تمامی نکات در تدارک این مجموعه رعایت شده است.

—————————————————–

با داشتن منابع آزمون استخدامی قبولی خود را تضمین کنید ***********

——————————————————

هر آنچه را که فکرش را می کنید برای شما در این بسته قرار داده ایم تا شما با خیالی آسوده بتوانید این بسته را بدون هیچ تردیدی دریافت و به مطالعه آن بپردازید.

بزگترین وب سایت استخدامی کشور سایت فایل۹۹  بسته فوق را برای قبولی در آزمون استخدامی سال ۹۷ برای آموزش و پرورش  تهیه نموده که داوطلبان گرامی با نحوه طراحی  سوالات استخدامی  آشنا شده و  قبولی خود را تضمین کنند .

—————————————————————————————

پرداخت آنلاین با تمام کارت های بانکی ( پشتیبانی فایل نودونه : ۰۹۰۳۷۱۹۷۷۸۸ )

>>> دانلود سوالات استخدامی دبیر زیست شناسی آموزش و پرورش<<<

 

پرداخت آنلاین و دانلود فوری
( بلافاصله پس از پرداخت موفق ، لینک های دانلودی محصول برای شما نمایش داده می شود و لینک دانلود به ایمیلتون هم فرستاده می شود )
( پشتیبانی فایل۹۹) ۰۹۰۳۷۱۹۷۷۸۸
   راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • فایل دانلود شده بصورت zip بایستی با نرم افزار winzip از حالت فشرده خارج کنید
  • امکان پرداخت آنلاین با کلیه کارت های بانکی عضو شتاب امکان پذیر است.
  • در صورت نیاز به راهنمایی و پشتیبانی از طریق تلگرام یا واتساپ به شماره ۰۹۰۳۷۱۹۷۷۸۸ پیام خود را ارسال نمائید تا پشتیبان فایل 99 در اسرع وقت پاسخگوی شما باشد.

خرید و دانلود آنی