سوالات استخدامی آموزگار تربیت بدنی اموزش و پرورش

سوالات استخدامی آموزگار تربیت بدنی اموزش و پرورش

این مجموعه حاوی نمونه سوالات کمک آموزشی آزمون استخدامی آموزش و پرورش و مناسب برای دبیر تربیت بدنی می باشد و حاوی نمونه سوالات کمک آموزشی تخصصی دبیر تربیت بدنی طبق دروس اعلام شده برای آزمون امسال توسط سایت ما گردآوری و عرضه شده است.
با توجه به متن آزمون استخدامی آموزش و پرورش آزمون کتبی دبیر تربیت بدنی امسال در دو بخش عمومی و تخصصی خواهد بود که بخش دروس تخصصی آزمون شامل روش تدریس در تربیت بدنی ، رشد و تکامل و یادگیری حرکتی ، مبانی فیزیولوژی ورزشی ، سنجش و اندازهگیری در تربیت بدنی ، مدیریت برگزاری مسابقات ورزشی خواهد بود.

 

سوالات استخدامی آموزگار تربیت بدنی اموزش و پرورش

سوالات استخدامی دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش (کامل ترین مجموعه موجود در کشور)

بسته ویژه ازمون استخدامی آموزگار تربیت بدنی اموزش و پرورش (فوق کامل)

 

مواد عمومی و تخصصی آزمون استخدامی دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش :

مواد تخصصی آزمون دبیری تربیت بدنی : روش تدریس در تربیت بدنی ، رشد و تکامل و یادگیری حرکتی ، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی ، مبانی فیزیولوژی ورزشی ، مدیریت برگزاری مسابقات ورزشی

مواد عمومی آزمون دبیری تربیت بدنی : زبان و ادبیات فارسی ، معارف اسلامی ، فناوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL) ، زبان انگلیسی عمومی ، ریاضی و آمار مقدماتی ، اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی ، هوش و توانمندیهای عمومی

 

محتویات کتابچه سوالات استخدامی دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش سال ۹۷ شامل

سرفصل کتابچه سوالات استخدامی دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش (مجموعه فوق کامل + پاسخنامه)

بسته اول : دفترچه سوالات استخدامی تخصصی دبیر تربیت بدنی اموزش و پرورش
بسته دوم : سوالات تخصصی استخدامی دبیرتربیت بدنی اموزش و پرورش
بسته سوم : نمونه سوالات عمومی استخدامی دبیرتربیت بدنی اموزش و پرورش
بسته چهارم : دفترچه سوالات استخدامی آموزش و پرورش سال های گذشته
بسته پنجم:اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی (فراگیر و اموزش و پرورش)
بسته ششم : جزوات آزمون استخدامی دبیر تربیت بدنی اموزش و پرورش (ویژه آزمون ۹۷)
بسته هفتم : اصل دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی آموزش و پرورش
بسته هشتم : اصل دفترچه سوالات استخدامی سازمان سنجش کشور

 

بسته اول : دفترچه سوالات استخدامی تخصصی دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش + پاسخنامه

اصل سوالات استخدامی خوشه شغلی دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش + پاسخنامه

مجموعه ۷۰ سوال اصل دفترچه استخدامی دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش + پاسخنامه

۱۵ سوال روش تدریس در تربیت بدنی تربیت بدنی اموزش و پرورش

۱۵سوال رشد و تکامل و یادگیری حرکتی تربیت بدنی اموزش و پرورش

۱۵ سوال سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی تربیت بدنی اموزش و پرورش

۱۵ سوال مبانی فیزیولوژی ورزشی تربیت بدنی اموزش و پرورش

۱۰ سوال مدیریت برگزاری مسابقات ورزشی تربیت بدنی اموزش و پرورش

 

 

 

بسته دوم :سوالات تخصصی استخدامی دبیرتربیت بدنی آموزش و پرورش

نمونه سوالات تخصصی آزمون استخدامی دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش :

۱۰۰ عدد نمونه سوال استخدامی روش تدریس در تربیت بدنی به همراه پاسخ نامه

۱۴۰ عدد نمونه سوال استخدامی رشد و تکامل و یادگیری حرکتی به همراه پاسخ نامه

۱۷۰ عدد نمونه سوال استخدامی سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی به همراه پاسخ نامه

۱۸۰ عدد نمونه سوال استخدامی مبانی فیزیولوژی ورزشی به همراه پاسخ نامه

۱۵۰ عدد نمونه سوال استخدامی مدیریت برگزاری مسابقات ورزشی به همراه پاسخ نامه

 

 

 

بسته سوم : نمونه سوالات عمومی استخدامی دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش ( به همراه پاسخ نامه)

۲۷۷ سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی + پاسخنامه

۵۴۳ سوال استخدامی معارف اسلامی+ پاسخنامه

۲۹۹ سوال استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی + پاسخنامه

۳۲۲ سوال استخدامی زبان انگلیسی عمومی+ پاسخنامه

۳۵۰ سوال استخدامی اطلاعات عمومی ، دانش اجتماعی و حقوق اساسی + پاسخنامه

۵۹۴ سوال استخدامی فناوری اطلاعات ( مهارتهای هفتگانه ICDL ) + پاسخنامه

۴۵۰ سوال استخدامی هوش و توانمندیهای عمومی + پاسخنامه

 

 

 

بسته چهارم : دفترچه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ادوار گذشته ( به همراه پاسخ نامه)

۱۰۰ عدد نمونه سوال عمومی دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش مربوط به آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۸۹
۶۰ عدد نمونه سوال عمومی دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش مربوط به آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۸۶
۶۰ عدد نمونه سوال عمومی دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش مربوط به آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۸۴

 

 

 

بسته پنجم : اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی (فراگیر و اموزش و پرورش) دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش :

اصل دفترچه های آزمونهای برگزار شده توسط سازمان سنجش طی سالهای اخیر

اصل دفترچه سوالات عمومی اولین آزمون فراگیر خرداد ۹۴ به همراه پاسخنامه

اصل دفترچه سوالات عمومی دومین آزمون فراگیر برگزار شده در اسفند ۹۴ به همراه پاسخنامه

اصل دفترچه سوالات عمومی سومین آزمون فراگیر گروه دوم ۲۰۰B برگزار شده در آبان ۹۵ به همراه پاسخنامه

اصل دفترچه سوالات عمومی سومین آزمون فراگیر گروه دوم ۲۰۰D برگزار شده در آبان ۹۵ به همراه پاسخنامه

اصل دفترچه سوالات عمومی سومین ازمون فراگیر اموزش و پرورش گروه چهارم ۶۰۰A برگزار شده در آبان ۹۵ به همراه پاسخنامه

 

 

 

بسته ششم : جزوات آزمون استخدامی دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش (ویژه آزمون ۹۷)

جزوه استخدامی زبان و ادبیات فارسی دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش

جزوه استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش

جزوه استخدامی فن آوری اطلاعات دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش

جزوه استخدامی زبان انگلیسی (عمومی) دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش

جزوه استخدامی گرامر زبان انگلیسی دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش

جزوه استخدامی لغات زبان انگلیسی دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش

جزوه استخدامی سند چشم انداز ۲۰ ساله

 

 

بسته هفتم : اصل دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی آموزش و پرورش (ویژه آزمون ۹۷)

مجموعه ویژه سوالات اصل دفترچه آزمون استخدامی دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش ۸۹ و ۹۴ و ۹۵ و ۹۶

این مجموعه شامل اصل سوالات استخدامی ادوار گذشته دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش سالهای ۸۹تا۹۶ میباشد و هیچ سوال غیر استانداردی وجود ندارد و شامل دروس زیر میباشد.

اصل سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش

اصل سوالات استخدامی معارف اسلامی دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش

اصل سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش

اصل سوالات استخدامی زبان انگلیسی عمومی دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش

اصل سوالات استخدامی اطلاعات عمومی دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش

اصل سوالات استخدامی دانش اجتماعی و حقوق اساسی دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش

اصل سوالات استخدامی فناوری اطلاعات ( مهارتهای هفتگانه ICDL ) دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش

اصل سوالات استخدامی هوش و توانمندیهای عمومی دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش

 

 

بسته هشتم : اصل دفترچه سوالات استخدامی سازمان سنجش کشور به همراه پاسخ نامه

 سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

این مجموعه شامل ادوار گذشته سازمانها و ارگانهای زیر میباشد

اموزش و پرورش -آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی – وزارت نیرو-تامین اجتماعی- دستیاران ستادی-دیوان محاسبات و …..
شامل دروس (فناوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL ) ، ریاضی و آمار مقدماتی ، زبان و ادبیات فارسی ، معارف اسلامی ، زبان انگلیسی عمومی ، اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی ، هوش و توانمندیهای عمومی)

این مجموعه سوالات عمومی توسط تیم متخصصین فایل نودونه با استفاده از تجربیات داوطلبان آزمون های قبل آموزش و پرورش تهیه شده و پیشنهاد می نماییم این بسته سوالات حتما مورد مطالعه قرار دهید.

نمونه سوالات استخدامی دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش که فایل نودونه برای شما داوطلبان این آزمون آماده نموده کامل ترین و مناسب ترین انتخاب از نظر محتوا،تعداد نمونه سوال در بخش های عمومی و تخصصی می باشد. آزمون استخدامی دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش داوطلبان خاص خود را دارد با تعداد بالا ، از همین جا به تمام داوطلبانی که قصد پیشروی از رقبا را دارند اعلام می داریم که برای تحقق این هدف یعنی موفقیت در آزمون استخدامی منابعی کامل و خوب را تهیه کنید چون انجام این عمل راه را هموار می کند و تیم فایل نودونه برای تحقق هرچه بیشتر این هدف کامل ترین نمونه سوالات را در اختیار شما قرار می دهد و فرصت دریافت این مجموعه کامل را به هیچ شکلی از دست ندهید.
نمونه سوالات فوق تماما از مهم ترین نمونه سوالات استخدامی تخصصی دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش بوده و فایل نودونه دریافت مجموعه فوق را به شما دبیر آینده دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش کشور پیشنهاد می کند و آرزو می کنیم در آزمون پیش رو با تمام قدرت شرکت نموده و موفق گردید.نکته مهم : این مجموعه که با عنوان سوالات استخدامی دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش خدمت شما داوطلبان آزمون استخدامی آموزش و پرورش ارائه می شود شامل تمامی موارد مهم برای آمادگی شما می باشد.

فایل نودونه اعتبار خودش را در کیفیت کار می بیند و تمامی نکات در تدارک این مجموعه رعایت شده است.

—————————————————–

با داشتن منابع آزمون استخدامی قبولی خود را تضمین کنید ***********

——————————————————

هر آنچه را که فکرش را می کنید برای شما در این بسته قرار داده ایم تا شما با خیالی آسوده بتوانید این بسته را بدون هیچ تردیدی دریافت و به مطالعه آن بپردازید.

بزگترین وب سایت استخدامی کشور سایت فایل۹۹  بسته فوق را برای قبولی در آزمون استخدامی سال ۹۷ برای آموزش و پرورش  تهیه نموده که داوطلبان گرامی با نحوه طراحی  سوالات استخدامی  آشنا شده و  قبولی خود را تضمین کنند .

—————————————————————————————

پرداخت آنلاین با تمام کارت های بانکی  ( پشتیبانی فایل نودونه : ۰۹۰۳۷۱۹۷۷۸۸ )

>>> دانلود سوالات استخدامی دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش<<<

پرداخت آنلاین و دانلود فوری
( بلافاصله پس از پرداخت موفق ، لینک های دانلودی محصول برای شما نمایش داده می شود و لینک دانلود به ایمیلتون هم فرستاده می شود )
( پشتیبانی فایل۹۹) ۰۹۰۳۷۱۹۷۷۸۸
   راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • فایل دانلود شده بصورت zip بایستی با نرم افزار winzip از حالت فشرده خارج کنید
  • امکان پرداخت آنلاین با کلیه کارت های بانکی عضو شتاب امکان پذیر است.
  • در صورت نیاز به راهنمایی و پشتیبانی از طریق تلگرام یا واتساپ به شماره ۰۹۰۳۷۱۹۷۷۸۸ پیام خود را ارسال نمائید تا پشتیبان فایل 99 در اسرع وقت پاسخگوی شما باشد.

خرید و دانلود آنی